Piękniejsze rondo

25.05.2010

                                                  

Coq

                          

Nową szatę ro­ślin­ną zyska wkrót­ce rondo fran­cu­skie Mont­ce­au-les-Mi­nes przy Po­li­cji. - Po­ja­wią się ład­niej­sze krzacz­ki i ro­śli­ny ni­sko­pien­ne, ła­twiej­sze w utrzy­ma­niu – mówi Do­ro­ta Ma­rzę­da z żor­skie­go ma­gi­stra­tu. Wła­śnie trwa prze­bu­do­wa obiek­tu.

 

Pro­jekt zmia­ny wy­glą­du „ronda z ko­gu­tem” wy­ko­na­ła za darmo stu­dent­ka ar­chi­tek­tu­ry kra­jo­bra­zu. - Chcie­li­śmy, by było pięk­niej­sze i bar­dziej ko­lo­ro­we – wy­ja­śnia rzecz­nik. Poza ro­ślin­no­ścią, wy­mie­nia­ny jest rów­nież gra­ni­to­wy kra­węż­nik. - Stary już się znisz­czył i trze­ba go od­no­wić. Latem zo­sta­ną po­sa­dzo­ne nowe ro­śli­ny wzdłuż ul. Wo­dzi­sław­skiej, na od­cin­ku od ba­se­nu do skrzy­żo­wa­nia z ul. Dą­brow­skie­go. pc-s